Strafrecht
met Perspectief

Werkwijze

De deelnemers

Het stakeholder team bestaat uit een diverse groep van belanghebbenden bij het strafrechtssysteem. Daarbij gaat het om professionals werkzaam in de strafrechtketen, maar ook professionals vanuit het sociaal en zorgdomein, en is daarnaast het perspectief van “gebruikers” vertegenwoordigd.

De groep weerspiegelt een veelheid aan opvattingen en achtergronden en is zo samengesteld dat zij representatief is voor de diversiteit van het veld en de daar spelende problematiek.

De deelnemers zijn creatieve denkers en doeners die samen met anderen een meer maatschappelijk relevant strafrecht hebben willen verbeelden en concreet maken. De deelnemers hebben deelgenomen op persoonlijke titel en vertegenwoordigen niet hun organisatie of een bepaald standpunt.

Deelnemers

De volgende personen hebben op persoonlijke titel deelgenomen aan de dialogen: 

 • Akeem D’Elmin, Forensische zorg  
 • Anja Leemans, Politie
 • Anneleen de Jong, Kunst & Wetenschap
 • Bertine Koekkoek, Netwerksamenwerking ZSM 
 • Coosje Peterse, Advocatuur  
 • Diana Sardjoe, Zelfhulporganisatie
 • Esther Jongeneel, Gemeente  
 • Geert Janssen, Rechtspraak
 • Geertjan van Oosten, Advocatuur
 • Gert Jan Slump, Herstelrecht/ Consultancy
 • Henk Willem van Dorp, Ondernemer  
 • Jaap Baar, Advocatuur 
 • Jaap van der Spek, Stichting Halt  
 • Jeffrey de Bies, Coaching, Training & Advies  
 • Joost Vroege, Slachtofferhulp/ GGD
 • Judith Uitermark, Rechtspraak/ Herstelrecht
 • Liesbeth Joosten, Openbaar Ministerie
 • Lucas Noyon, Wetenschap/ Rechtspraak
 • Margje van Weerden, Rechtspraak  
 • Marieke Jansen, Openbaar Ministerie 
 • Marielle Verberk, Reclassering   
 • Monique de Groot, Schadefonds 
 • Nathalie de la Cousine, Perspectief Herstelbemiddeling
 • Oscar Boerboom, GGZ/Forensische Zorg
 • Petra Breukink, Advocatuur  
 • Reynaldo Adames, Herstelgerichte detentie
 • Richard Lankester, Ministerie Justitie en Veiligheid  
 • Toon Molleman, Gevangeniswezen   
 • Veronique Achoui, Kleinschalige detentiehuizen 
 • Wouter de Iongh, Strategie & Organisatieadvies

Toelichting: De meeste deelnemers hebben alle vier de dialoogsessies bijgewoond. Een aantal van hen heeft één of meerdere maar niet alle sessies deelgenomen. Bij elke sessie waren er tussen de 20 – 25 deelnemers aanwezig.

In de overzichtsrapportage en op deze website wordt verslag gedaan van de opbrengsten van de stakeholder dialogen. De inhoud ervan is opgetekend door HiiL en beoogt zo goed mogelijk recht te doen aan het gevoerde gesprek en de meningen die tijdens de dialogen naar voren zijn gebracht. Gezien de veelheid aan perspectieven, representeren de geformuleerde meningen niet altijd de mening van alle deelnemers.

Citaten

Niet alleen de inhoudelijke opbrengsten van de dialogen zijn waardevol, dat geldt ook voor de weg er naar toe. Het proces van de dialogen heeft volgens de deelnemers gezorgd voor: verbinding, begrip voor ‘de ander’, een kritische blik op het eigen functioneren en de eigen organisatie, waardering voor het werk van professionals binnen de strafrechtketen en besef van het belang om tijd te nemen voor reflectie en andere perspectieven.  De onderstaande citaten van deelnemers illustreren dit.

“Het is voor mij voornamelijk een bewustwordingsproces geworden.”

“Door dit proces heb ik meer empathie voor alle betrokkenen rondom het strafrecht.”

“Ik ben onder de indruk van al die verschillende disciplines die allemaal werken aan ‘hoe kunnen we het systeem beter krijgen?’. Ik wacht op dat moment dat we niet meer zoveel onderscheid maken tussen al die verschillende disciplines.”

“Ik heb het inzicht gekregen dat als je de tijd voor iets neemt, dat dan uiteindelijk iets wat nog een beetje vaag is steeds concreter wordt, en ongemerkt het proces je veel verder helpt. Dat is denk ik heel waardevol en zou op heel veel plekken moeten gebeuren.”

“Ik herken de weerstand en dat het soms wat schuurt. Maar ik weet ook uit ervaring dat schuren iets heel moois oplevert.”

“Ik heb verhalen gehoord en mensen gesproken die ik helemaal niet zo snel zou spreken.”

“Ik ga door dit proces meer binnen mijn organisatie kijken: hoe doen wij het? Hoe doe ik dingen? Hoe gaan wij met cliënten om? Dat heeft mij echt aan het denken gezet.”

“Het model van met elkaar praten zou eigenlijk opgeschaald moeten worden. De noodzaak van gesprekken voeren.”

“Ik zie nu al meerdere stappen waarin we binnen het netwerk met elkaar stappen aan het maken zijn. Eigenlijk hebben we een soort ontwikkelagenda gemaakt.”

“Je ziet aan dit proces dat het toch nodig is te investeren in het contact met elkaar. En hoe risicovol het is in deze tijd om het niet te doen.“